Postupak prijave doktorata

Postupak prijave doktorata, tijek prijave i obrana doktorata

17.03.2016.
Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti


1. Prijava teme doktorata

 • preuzmite obrazac i ispunite dr.sc. -01 [doc]
 • preuzmite i ispunite formular Prijava teme doktorata [doc]
 • NAPOMENA: Prijava teme doktorata treba sadržavati sve priloge navedene u formularu Prijava teme doktorata
 • Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama preuzmite ovdje. [PDF]

Svi obrasci za prijavu teme doktorata, ispunjeni, potpisani, u originalu dostavljaju se u Tajništvo studija Molekularnih bioznanosti i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici doktorskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: lustigs2{a}gmail.com.

Vijeće molekularnih bioznanosti donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme, (Povjerenstvo treba brojiti u pravilu tri člana).

Odluka o imenovanju Povjerenstva se prosljeđuje Sveučilišnom Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije na potvrdu.

Nakon donošenja odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorata zakazuje se termin javne obrane teme doktorata.

Predsjednik povjerenstva za ocjenu teme obavještava Tajnicu studija o datumu javne obrane teme na email lustigs2{a}gmail.com. Datum, vrijeme i mjesto mora biti oglašeno na web stranici Molekularnih bioznanosti.


2. Prihvat ocjene teme

 • preuzmite dr.sc. -02 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu teme doktorata) [doc]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme doktorata nakon javne obrane teme doktorata, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -02) dostavlja u Tajništvo studija molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici doktorskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu);
email: lustigs2{a}gmail.com.

Vijeće molekularnih bioznanosti donosi zaključak o prihvaćanju ocjene teme doktorata koji se prosljeđuje Sveučilišnom Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije koji donosi Odluku o prihvaćanju ocjene teme doktorata.


3. Predaja doktorata

 • preuzmite i ispunite formular Prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorata [doc]
 • preuzmite Temeljnu dokumentacijsku karticu[doc]
 • pravila za pisanje doktorske disertacije preuzmite ovdje [PDF]

Uz prijavu potrebno je priložiti doktorat u PDF-u (svi dijelovi doktorata moraju biti u jednoj datoteci).

PDF doktorata se stavlja na web stranice Molekularnih bioznanosti (www.unios.hr/molekularna/dokumenti/u_postupku.html).

Vijeće molekularnih bioznanosti donosi Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorata (Povjerenstvo treba u pravilu brojiti tri člana).

Vijeće molekularnih bioznanosti prosljeđuje Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorata Sveučilišnom Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije koje donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva.

 • preuzmite obrazac dr.sc. -03 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu doktorata) [doc]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorata ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -03) dostavlja u Tajništvo studija molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici doktorskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu).


4. Prihvat ocjene doktorata

Nakon dostavljenog obrasca dr.sc. -03 i dokumenta prijedlog članova stručnog Povjerenstva za obranu doktorata

 • preuzmite formular za Prijedlog članova Povjerenstva za obranu doktorata [doc]

Vijeće molekularnih bioznanosti donosi zaključak o prihvaćanju ocjene doktorata i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorata (Povjerenstvo treba brojiti u pravilu tri člana) koji se prosljeđuje Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne doktorske studije koji donosi Odluku o prihvaćanju ocjene doktorata i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorata, te se u istoj Odluci može se utvrditi i datum javne obrane doktorata.

Ukoliko u Odluci nije utvrđen datum javne obrane doktorata, Predsjednik Povjerenstva datum, vrijeme i mjesto (mora biti u prostorima Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku ili njegovim sastavnicama) javne obrane doktorata dostavlja Tajnici studija.

 • preuzmite obrazac dr.sc. -04 ispunjava Povjerenstvo za obranu doktorata [doc]

Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorata nakon javne obrane doktorata, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -04) dostavlja u Tajništvo studija molekularnih bioznanosti i prosljeđuje u elektronskom obliku tajnici doktorskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu) email: lustigs2{a}gmail.com.